Confidențialitate – GDPR

Siguranța datelor dumneavoastră este cea mai importantă pentru noi, de aceea tratăm în mod serios orice aspect privind protecția datelor dumneavoastră.

Ce este GDPR?
Incepând cu data de 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) cunoscut ca și GDPR (General Data Protection Regulation). Asta înseamnă că orice Operator/entitate care prelucrează date cu caracter personal trebuie să aplice aceste noi cerințe și să ofere într-un mod transparent informații cu privire la modul în care sunt prelucrate datele.

De ce-mi sunt prelucrate datele?
Având în vedere necesitatea conformării cu dispozițiile GDPR, precum și faptul că suntem responsabili cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal care se regăsesc în baza noastră de date, vă informăm că acestea sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii cu succes a proceselor desfășurate în relația cu dumneavoastră.

Categorii de date cu caracter personal vizate

Definiții:
– date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
– prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Datele cu caracter personal prelucrate de BRICON TECH SRL se referă la datele persoanelor fizice în calitate de client, cumpărător, reprezentant legal al persoanelor juridice cu care BRICON TECH SRL are relații contractuale și pot fi, în funcție de situație: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de corespondență, număr de telefon, adresa de e-mail, cont bancar, date legate de facturare, etc.

Titularul prelucrarii datelor cu caracter personal
BRICON TECH SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str Deva, Nr4, județul Cluj, cod postal 400375, telefon +(40) 722 203 509, email: briconelectronics@gmail.com;

Care sunt drepturile mele?
– dreptul de acces la datele personale care vă privesc;
– dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor dumneavoastră personale, în situația în care acestea sunt inexacte sau incomplete;
– dreptul de a solicita ștergerea datelor in anumite situații (de exemplu când nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate);
– dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite împrejurări (de exemplu atunci cand contestati exactitatea datelor dumneavoastră – pentru perioada care să ne permită verificarea exactitații datelor);
– dreptul de va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată;
– dreptul de a va opune prelucrării, în anumite situații (de exemplu când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct);
– dreptul de a va retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale la care ați consimțit anterior;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul de a fi notificat în caz de incălcări privind securitatea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice intrebări suplimentare cu privire la utilizarea datelor Dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați prin una din următoarele variante:
– prin email, la adresa: briconelectronics@gmail.com;
– personal sau cu o cerere prin posta la adresa noastra din Cluj-Napoca, Str Deva, Nr4, județul Cluj, cod postal 400375.
– telefonic la numarul: +(40) 722 203 509

Scopul colectării datelor cu caracter personal de către BRICON TECH SRL
– Indeplinirea obligațiilor legale;
– Informarea clienților/cumpărătorilor privind situația contului/ istoricul comenzilor, facturarea și expedierea comenzilor/facturilor/corespondenței, rezolvarea problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și/sau serviciile achiziționate;
– Incheierea și executarea contractelor;
– Activităţi de marketing, reclamă și publicitate;
– Colectarea eventualelor debite și recuperare a creanțelor atât pe cale amiabilă cât și prin intermediul acțiunilor în instanță.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal
– îndeplinirea obligațiilor legale;
– încheierea, respectiv executarea contractelor de furnizare produse/servicii etc.;
– consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate
– autoritătile legale;
– prestatorii de servicii informatice cu care BRICON TECH SRL are relații contractuale;

BRICON TECH SRL se asigură de respectarea de către partenerii săi contractuali a clauzelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și confidențialitatea informațiilor la care au acces.

Durata procesării datelor
Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și în conformitate cu cerințele legale.

Măsuri de securitate a datelor
BRICON TECH SRL va lua toate măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Cum ne puteti contacta?
In cazul în care mai aveți neclarități sau doriti și mai multe informații suplimentare legate de protecția datelor, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa de e-mail briconelectronics@gmail.com și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

Nota: BRICON TECH SRL se conformează tuturor măsurilor legislative privind protecția datelor cu caracter personal.